پکتیکا

ولایت پکتیکا با مرکزیت شهر شرن با مساحت  ۱۹٬۴۸۲ کیلومتر مربع  ۳۹۳٬۸۰۰ جمعیت دارد.