English - پښتو

کشته شده: ۲۱

کشته شده در جریان جنگ یا انفجار

ما را دنبال کنید