تصاویر برنامه روز خبرنگار در کابل-۱۳۹۶

تصاویر برنامه روز خبرنگار در کابل-۱۳۹۶

زمزمه نیازی( چپ) که بیشترین امتیاز را از سوی هیات داوران گرفته بود، به عنوان خبرنگار سال افغانستان در سال ۱۳۹۶ انتخاب شد. لوح جایزه از سوی سیدآغا حسین سانچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ به او اهدا شد.

41