محل و زمان برگزاری مراسم روز خبرنگار-۱۳۹۳

محل و زمان برگزاری مراسم روز خبرنگار-۱۳۹۳

مرکز خبرنگاران افغانستان، در نظر دارد در مراسمی ویژه از روز خبرنگار(۲۷ حوت) با حضور مقام های ارشد حکومت، نمایندگان جامعه بین المللی و مدنی، مدیران رسانه ها و خبرنگاران در کابل گرامی داشت بعمل آورد.

قرار است در این برنامه گزارش سالانه وضعیت خبرنگاران و رسانه ها ارایه شود و در عین حال خبرنگار سال افغانستان و ۱۰ خبرنگار برتر سال ۱۳۹۳ کشور که از طریق یک برنامه رقابتی برگزیده شده اند، معرفی و تقدیر شوند. افزون بر این، در بخشی دیگری از این برنامه جایزه دستاورد یک عمر خبرنگاری به یکی از خبرنگاران پیشکسوت کشور که بر اساس تشخیص هیات داوران برگزیده شده است، اهدا خواهد شد.

این برنامه برای روز دوشنبه ۲۷ حوت( از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۱۰ صبح ) در تالار هوتل صافی لند مارک واقع در چهار راهی انصاری  شهر کابل تنظیم شده است.

از خبرنگاران گرامی دعوت می شود برای پوشش این رویداد در زمان و محل تعیین شده حضور یابند.

موفق نشده اید در این برنامه شرکت کنید؟ گزارش کامل این مراسم و تصاویر آن را در این جا ببیند: گزارش  تصاویر