محل و زمان برگزاری مراسم روز خبرنگار-۱۳۹۷

محل و زمان برگزاری مراسم روز خبرنگار-۱۳۹۷

مرکز خبرنگاران افغانستان، در نظر دارد در مراسمی ویژه از روز خبرنگار(۲۷ حوت) با حضور مقام های ارشد حکومت، نمایندگان جامعه بین المللی و مدنی، مدیران رسانه ها و خبرنگاران در کابل گرامی داشت بعمل آورد.

قرار است در این برنامه گزارش سالانه وضعیت خبرنگاران و رسانه ها ارایه شود و در عین حال خبرنگار سال افغانستان و ۱۰ خبرنگار برتر سال ۱۳۹۷ کشور که از طریق یک برنامه رقابتی برگزیده شده اند، معرفی و تقدیر شوند.

این برنامه برای روز دوشنبه ۲۷ حوت( از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۰۰ صبح ) در مرکز اطلاعات و رسانه های تنظیم شده است.


موفق نشده اید در این برنامه شرکت کنید؟ گزارش کامل این مراسم و تصاویر آن را در این جا ببیند: گزارش  تصاویر