کارزار علیه معافیت از مجازات، ولایت قندهار-۱۳۹۲

خبرنگاران قندهار: به معافیت از مجازات جرایم علیه  خبرنگاران پایان دهید.