کارزار علیه معافیت از مجازات، ولایت هلمند-۱۳۹۳

به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران پایان دهید.