بیانیه مشترک نمایندگان جامعه بین المللی در راستای حمایت از خبرنگاران و آزادی بیان در افغانستان