حمایت مرکز خبرنگاران افغانستان از نامه سرگشاده به سران گروه ۲۰ در زمینه حفظ حریم خصوصی و آزادی بیان در فضای آنلاین