هيأت اجرایی

احمد قریشی
احمد قریشیرئیس اجرایی
نصرت صمیمی
نصرت صمیمیعضو
ذبیح الله نوری
ذبیح الله نوری معاون نوآوری و توسعه
یعقوب قریشی
یعقوب قریشی مسؤل امور مصونیت خبرنگاران
پاینده حکمت
پاینده حکمتعضو
محمد ویس خطاب
محمد ویس خطاب معاون برنامه
مکیه منیر
مکیه منیرعضو
وحید احمدی
وحید احمدیمسؤل امور تخنیکی
نجیب پیکان
نجیب پیکانعضو
عارف کریمی
عارف کریمیعضو