هيأت مشاورین

صدیق الله توحیدی
صدیق الله توحیدیمسؤل دادخواهی کمیته مصونیت خبرنگاران
خلیل پارسا
خلیل پارسافعال مدنی
فیصل کریمی
فیصل کریمیرئیس انستیتوت مطالعات رسانه ای افغانستان
عزیز حکیمی
عزیز حکیمیخبرنگار پیشکسوت
عمر نثار
عمر نثارمسؤل وب سایت خبری تحلیلی افغانستان.رو
امام محمد وریماچ
امام محمد وریماچخبرنگار پیشکسوت