ماموریت

در مورد مرکز خبرنگاران افغانستان

مرکز خبرنگاران افغانستان، یک نهاد مستقل، غیر دولتی و غیر سیاسی است که براساس احکام قانون رسانه‌های همگانی کشور ایجاد گردیده است.
این نهاد در ماه ثور ۱۳۸۸ با کسب جواز رسمی از وزارت اطلاعات و فرهنگ با نام «مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان» شروع به فعالیت کرد اما در اول میزان ۱۳۹۰ با فیصله هیأت رهبری و موافقت وزارت اطلاعات و فرهنگ نام آن از «مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان» به «‌مرکز خبرنگاران افغانستان» ‌ تعدیل گردید.
مرکز خبرنگاران افغانستان با هدف حمایت از خبرنگاران و دست اندرکاران امور رسانه‌ای و کمک به نهادینه کردن آزادی مطبوعات در کشور ایجاد شده و فعالیت دارد.

اهداف:

  • حمایت همه جانبه از حقوق خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ها
  • آموزش خبرنگاران و دست اندرکاران امور رسانه ها در زمینه های مرتبط
  • اطلاع رسانی درباره فعالیت های رسانه ای در کشور، منطقه و جهان
  • برگزاری نشست های مرتبط با کار رسانه ای و تقویت خبرنگاری حرفه ای در کشور
  • گزینش خبرنگار سال افغانستان بر مبنای یک برنامه رقابتی و تقدیر از خبرنگار سال و سایر خبرنگاران ممتاز و پیشکسوت