مدیریت

خبرنگاران قندهار: به معافیت از مجازات جرایم علیه  خبرنگاران پایان دهید.

از سال ۱۳۷۳ هجری خورشیدی تا اکنون ۴۶ خبرنگار، نویسنده و دست اندرکار رسانه‌های خبری جان خود را در افغانستان ...

قتل آخرین شکل سانسور

از سال ۱۳۷۳ هجری خورشیدی تا اکنون ۴۶ خبرنگار، نویسنده و دست اندرکار ...

قتل آخرین شکل سانسور

از سال ۱۳۷۳ هجری خورشیدی تا اکنون ۴۶ خبرنگار، نویسنده و دست اندرکار رسانه...