مدیریت

مرکز خبرنگاران افغانستان، در نظر دارد در مراسمی ویژه از روز خبرنگار(۲۷ حوت) با حضور مقام های ارشد حکومت، نمایندگان جامعه بین المللی، ...

۱۳ اسد ۱۳۹۸

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، انفجار هدفمند مینی بس حامل کارمندان رادیو و ...

برای کسب اطلاع در مورد کارکرد مرکز خبرنگاران افغانستان و یا امور مرتبط، لطفا به نشانی(afjc.media@gmail.com ) ایمیل بفرستید و یا در موارد عاجل می تو...

۲۷ حوت۱۳۹۲

کابل: همزمان با گرامی داشت روز خبرنگار، جایزه دستاورد یک عمر خبرنگاری  به پاس سال ها خب...

۲۷ حوت ۱۳۹۳

کابل: مجاهد کاکر، خبرنگار نام آشنای تلویزیون طلوع به پاس سال ها کار حرفه ای خبرنگاری، جا...

خبرنگاران قندهار: به معافیت از مجازات جرایم علیه  خبرنگاران پایان دهید.