مدیریت

۲۰ قوس ۱۳۹۸

مزارشریف- برنامه آموزشی ارتقاء امنیت خبرنگار...

۱۲ قوس ۱۳۹۸

کندز- نشست دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان در مورد حقوق خبرن...

۱۲ قوس ۱۳۹۸

کندز- برنامه آموزشی تدوین پالیسی امنیتی برای رسانه‌های خبری ول...

۱۰ قوس ۱۳۹۸

کندز- برنامه آموزشی ارتقاء امنیت خبرنگاران حوزه ...