مدیریت

۲۲اسد ۱۳۹۹

نیلی- مرکز خبرنگاران افغانستان صدور حکم جل...

 

۲۶ سرطان ۱۳۹۹

کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان از اقدام کمیته تخنیکی مشترک جامعه رسانه‌ای و حکومت ...

تصویر: فیس‌بوک

۲۲ سرطان ۱۳۹۹

کابل- دادمحمدعنابی،...

" به فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران در افغانستان پایان دهید"

 

" به فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران در افغانستان پایان دهید"

کا...