مدیریت

 

۱۷ جدی ۱۳۹۸

خوست- برنامه آموزشی ارتقاء امنیت خبرنگاران حو...

 

۸ جدی ۱۳۹۸

قندهار- برنامه آموزشی تدوین پالیسی امنیتی برا...

 

۷ جدی ۱۳۹۸

قندهار- برنامه آموزشی حفظ امنیت و مصونیت خبرن...

۱ جدی ۱۳۹۸

بامیان- برنامه آموزشی ارتقاء امنیت خبرنگاران ...