مدیریت

۱۲ قوس ۱۳۹۸

کندز- نشست دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان در مورد حقوق خبرن...

۱۲ قوس ۱۳۹۸

کندز- برنامه آموزشی تدوین پالیسی امنیتی برای رسانه‌های خبری ول...

۱۰ قوس ۱۳۹۸

کندز- برنامه آموزشی ارتقاء امنیت خبرنگاران حوزه ...

۲۹ عقرب ۱۳۹۸

کندز- برنامه جامع آموزشی، مشورتی و دادخواهی پیرامون ارتقاء امنیت و مصونیت خبرنگاران و ...