مدیریت

۱۲ قوس ۱۳۹۸

کندز- برنامه آموزشی تدوین پالیسی امنیتی برای رسانه‌های خبری ول...

۱۰ قوس ۱۳۹۸

کندز- برنامه آموزشی ارتقاء امنیت خبرنگاران حوزه ...

۲۹ عقرب ۱۳۹۸

کندز- برنامه جامع آموزشی، مشورتی و دادخواهی پیرامون ارتقاء امنیت و مصونیت خبرنگاران و ...

۱۰ عقرب ۱۳۹۸

کابل-  در طی حدود دو دهه اخیر درافغانستان، بیشتر از ۱۰۹ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کش...