مدیریت

معافیت از مجازات ۹۳ درصد از عاملان قتل خبرنگاران و فعالان رسانه ای در افغانستان

 یک شنبه، ۲ قوس ۱۳۹۳

از ...

مقدمه:

موازین اخلاقی، از مهم‌ترین مولفه‌های بنیادین کار رسانه‌یی در بسیاری از کشورهای جهان است.

أصول و معی...

 

طرزالعمل تأمين امنيت و مصونيت

 ژورناليستان و رسانهها

قانون رسانه های همگانی افغانستان

فصل اول

احکام عمومی

مبنی

ماده او...