مدیریت

مرکز خبرنگاران افغانستان، در نظر دارد در مراسمی ویژه از روز خبرنگار(۲۷ حوت) با حضور مقام های ارشد حکومت، نمایندگان جا...

مرکز خبرنگاران افغانستان، در نظر دارد در مراسمی ویژه از روز خبرنگار(۲۷ حوت) با حضور مقام های ارشد حکومت، نمایندگان جا...

مرکز خبرنگاران افغانستان، در نظر دارد در مراسمی ویژه از روز خبرنگار(۲۷ حوت) با حضور مقام های ارشد حکومت، نمایندگان جامعه بین المللی، ...

۱۳ اسد ۱۳۹۸

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، انفجار هدفمند مینی بس حامل کارمندان رادیو و ...

برای کسب اطلاع در مورد کارکرد مرکز خبرنگاران افغانستان و یا امور مرتبط، لطفا به نشانی(afjc.media@gmail.com ) ایمیل بفرستید و یا در موارد عاجل می تو...

۲۷ حوت۱۳۹۲

کابل: همزمان با گرامی داشت روز خبرنگار، جایزه دستاورد یک عمر خبرنگاری  به پاس سال ها خب...