مدیریت

۲۱ دلو ۱۳۹۸

کابل- کابینه افغانستان طرح مقرره کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها را به منظور تسریع روند رس...


محمد قاسم رحمانی/ آرمان ملی

۱۶ دلو ‍۱۳۹۸
مادۀ پنجاهم قانون اساسی اف...

 

 ۱۵ دلو ۱۳۹۸

کابل- تعدادی از رسانه های سرتاسری و محلی دربرابر آنچه محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات می خوانند، اعتراض کردند...

 

۱۳ دلو ۱۳۹۸

کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان، در نظر دارد به مناسبت «روز خبرنگار» برای هفتمین سال(۱۳۹۸)، «خبرنگار سال افغانست...