مدیریت

۱۷جدی ۱۳۹۸

جلال‌آباد- برنامه آموزشی ارتقاء امنیت خبرنگاران حوزه شرق که با شرکت خبرنگارانی از ولا...

 

۱۷ جدی ۱۳۹۸

خوست- برنامه آموزشی تدوین پالیسی امنیتی برای رسانه‌های خبری ول...

 

۱۷ جدی ۱۳۹۸

خوست- برنامه آموزشی ارتقاء امنیت خبرنگاران حو...

 

۸ جدی ۱۳۹۸

قندهار- برنامه آموزشی تدوین پالیسی امنیتی برا...

 

۷ جدی ۱۳۹۸

قندهار- برنامه آموزشی حفظ امنیت و مصونیت خبرن...