مدیریت

از سال ۱۳۷۳ هجری خورشیدی تا اکنون ۴۶ خبرنگار، نویسنده و دست اندرکار رسانه‌های خبری جان خود را در افغانستان ...

قتل آخرین شکل سانسور

از سال ۱۳۷۳ هجری خورشیدی تا اکنون ۴۶ خبرنگار، نویسنده و دست اندرکار ...

قتل آخرین شکل سانسور

از سال ۱۳۷۳ هجری خورشیدی تا اکنون ۴۶ خبرنگار، نویسنده و دست اندرکار رسانه...

به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران پایان دهید.