مدیریت

۱ جدی ۱۳۹۸

بامیان- برنامه آموزشی ارتقاء امنیت خبرنگاران ...

 

۲۵ قوس ۱۳۹۸

مزارشریف- نشست دادخواهی مرکز خبرنگاران ...

 

۲۰ قوس ۱۳۹۸

مزار شریف- برنامه آموزشی تدوین پالیسی امنیتی ...

۲۰ قوس ۱۳۹۸

مزارشریف- برنامه آموزشی ارتقاء امنیت خبرنگار...

۱۲ قوس ۱۳۹۸

کندز- نشست دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان در مورد حقوق خبرن...