مدیریت سایت

64نام: عبدالطیف
زن/مرد: مرد
وظیفه: کارمند، رادیو و تلویزیون ملی، ننگرهار
...

67نام: دیوید گلیکی
زن/مرد: مرد
وظیفه: گرداننده، رادیو کیهان
داخلی/خارجی: اف...

52نام: ذبیح الله پشتون یار
زن/مرد: مرد
وظیفه: گرداننده، رادیو کیهان
داخلی/خ...

45نام: احمد سردار
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، خبرگزاری اسوشیتدپرس
داخلی/خا...

14نام: مزمل صادقی
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، رادیو انعکاس
داخلی/خارجی: افغ...

14نام: دنیا ذاکری
زن/مرد: زن
وظیفه: گرداننده، رادیو الهام، چاریکار
داخلی/خ...