کشته شده در سال ۱۳۷۳

کشته شده در سال ۱۳۷۳

2نام: میرویس جلیل
زن/مرد: مرد/۲۵ ساله
وظیفه: خبرنگار، بی بی سی
داخلی و یا خارجی: افغان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد: چهل ستون، کابل
تاریخ: ۴ سرطان ۱۳۷۳
مظنون به قتل: افراد مسلح ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله