کشته شده در سال ۱۳۸۴

کشته شده در سال ۱۳۸۴

13نام: شیما رضایی
زن/مرد: زن/ ۲۴ ساله
وظیفه: گرداننده، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۲۷ ثور ۱۳۸۴
مظنون به قتل: افراد مسلح
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله


14نام: میوند
زن/مرد: مرد
وظیفه: گرداننده، رادیو سولی پیغام
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: انفجار بمب
محل رویداد:‌ خوست
تاریخ: ۲۶ قوس ۱۳۸۴
مظنون به بمب گذاری: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه