کشته شده در سال ۱۳۹۰

کشته شده در سال ۱۳۹۰

34نام: محمد رفیق عزیزی
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار/ مدیر مسؤل، ماهنامه اندیشه متعلم
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: انفجار ماین
محل رویداد:‌ هرات
تاریخ: ۹ جوزا ۱۳۹۰
مظنون به سازمان دهی انفجار: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


35نام: امید اخپلواک
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، پژواک، بی بی سی
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ ترینکوت، ولایت ارزگان
تاریخ: ۶ اسد ۱۳۹۰
مظنون به قتل: نیروهای امریکایی عضو ناتو
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


36نام: فرهاد تقدسی
زن/مرد: مرد
وظیفه: تصویربردار، تلویزیون پرس تی وی ایران
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: اصابت ترکش راکت
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۲۹ سنبله ۱۳۹۰
مظنون به سازمان دهی حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


37نام: جعفر وفا
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، رادیو کله گوش ولایت نورستان
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: انفجار ماین
محل رویداد:‌ لغمان
تاریخ: ۲۱ عقرب ۱۳۹۰
مظنون به سازمان دهی حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


39نام: سادم بهادرزوی
زن/مرد: مرد
وظیفه: مدیر مسؤل، رادیو میلمه
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی قتل: ضربات چاقو
محل رویداد:‌ ارگون، پکتیکا
تاریخ: ۳ حوت ۱۳۹۰
مظنون قتل: افراد مسلح ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: بله
تهدید شده: نه