کشته شده در سال ۱۳۹۵

کشته شده در سال ۱۳۹۵

67نام: دیوید گلیکی
زن/مرد: مرد
وظیفه: گرداننده، رادیو کیهان
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله هوایی
محل رویداد:‌ کندز
تاریخ: ۱۳ عقرب ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: نیروهای امریکایی
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


68نام: ذبیح الله تمنا
زن/مرد: مرد
وظیفه: رئیس، تلویزیون آسیا
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ قوس ۱۳۹۳
مظنون انجام حمله: افراد مسلح ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


65نام: یعقوب شرافت
زن/مرد: مرد
وظیفه: دوبلور، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله


66نام: نعمت الله زهیر
زن/مرد: زن
وظیفه: دوبلور، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله


64نام: نصیر مدثر
زن/مرد: زن
وظیفه: گرافیک کار، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله


63نام: فریده
زن/مرد: زن
وظیفه: دوبلور، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله


62نام: نورالله
زن/مرد: مرد
وظیفه: دوکور کار، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله