کشته شده در سال ۱۳۹۷

در سال ۱۳۹۷، خبرنگار و کارمند رسانه ای بر اثر رویدادهای تروریستی در کشور جان باختند. سال ۱۳۹۷ به لحاظ چگونگی جان باختن خبرنگاران و کارمندان رسانه ای که اکثر آنها(۱۸ مورد) در حمله های هدفمند و( ۲ مورد ناشی از حمله انتحاری بر اهداف غیر نظامی)، بوده است، خطرناک ترین سال برای کار رسانه ای در کشور به شمار می رود.

 ۱

نام: سلطان محمود خیرخواه
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، تلویزیون ژمن
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله تروریستی
محل رویداد:‌ خوست
تاریخ: ۲۴ حوت ۱۳۹۷
مظنون به انجام حمله: افراد مسلح ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


۲

 نام: شفیق الله آٰریا
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، رادیو همصدا
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: ترور
محل رویداد:‌ تالقان، ولایت تخار
تاریخ: ۱۶ دلو ۱۳۹۷

مظنون به انجام حمله: افراد مسلح ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


 ۳

نام: رحیم الله رحمانی
زن/مرد: مرد
وظیفه: مجری برنامه های اجتماعی، رادیو همصدا
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: ترور
محل رویداد:‌ تالقان، ولایت تخار
تاریخ: ۱۶ دلو ۱۳۹۷
مظنون به انجام حمله: افراد مسلح ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


  ۴

نام: محمد سلیم انگار
زن/مرد: مرد
وظیفه: تصویربردار، آمریت تلویزیون ملی ولایت قندهار
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: تروریستی
محل رویداد:‌ شهر قندهار
تاریخ: ۲۶ میزان ۱۳۹۷
مظنون به انجام حمله: افراد مسلح ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


 ۵

نام: صمیم فرامرز
زن/مرد: مرد
وظیفه: گزارشگر، تلویزیون طلوع نیوز
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: تروریستی
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۱۴ سنبله ۱۳۹۷
مظنون به انجام حمله: داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


۶

نام: رامز احمدی
زن/مرد: مرد
وظیفه: تصویربردار، تلویزیون طلوع نیوز
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: تروریستی
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۱۴ سنبله ۱۳۹۷
مظنون به انجام حمله: داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


۷

نام: عطاء الله رحیمی وسیع
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، خبرگزاری فرهنگ
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: تروریستی
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۲۳ اسد ۱۳۹۷
مظنون به انجام حمله: داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


 ۸

نام: محمد داوود
زن/مرد: مرد
وظیفه: کارمند تخنیکی، آمریت رادیو و تلویزیون ملی ولایت غزنی
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله  مسلحانه
محل رویداد:‌ غزنی
تاریخ: ۱۹ اسد ۱۳۹۷
مظنون به انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


۹

نام: محمد اختر
زن/مرد: مرد
وظیفه: راننده، دفتر خبرگزاری فرانسه
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری بر اهداف غیر نظامی
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۱ اسد ۱۳۹۷
مظنون به انجام حمله: داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


۱۰

 نام: عبدالمنان ارغند
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، تلویزیون کابل نیوز
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: تروریستی
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۵ ثور ۱۳۹۷
مظنون به انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله


۱۱

نام: احمد شاه
زن/مرد: مرد
وظیفه: گزارشگر، بخش پشتوی رادیو بی بی سی
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله مهاجم انتحاری بر گروهی از خبرنگاران
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۱۰ ثور ۱۳۹۷
مظنون به انجام حمله: داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


۱۲

نام: سلیم تلاش
زن/مرد: مرد
وظیفه: گزارشگر، تلویزیون مشعل
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله مهاجم انتحاری بر گروهی از خبرنگاران
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۱۰ ثور ۱۳۹۷
مظنون به انجام حمله: داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


 ۱۳

نام: علی سلیمی
زن/مرد: مرد
وظیفه: تصویربردار، تلویزیون مشعل
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله مهاجم انتحاری بر گروهی از خبرنگاران
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۱۰ ثور ۱۳۹۷
مظنون به انجام حمله: داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


 ۱۴

نام: سباوون کاکر
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، رادیو آزادی
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله مهاجم انتحاری بر گروهی از خبرنگاران
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۱۰ ثور ۱۳۹۷
مظنون به انجام حمله: داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


 ۱۵

نام: محرم درانی
زن/مرد: زن
وظیفه: خبرنگار، رادیو آزادی
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله مهاجم انتحاری بر گروهی از خبرنگاران
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۱۰ ثور ۱۳۹۷
مظنون به انجام حمله: داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


۱۶

 نام: عبدالله حنان زی
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، رادیو آزادی
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله مهاجم انتحاری بر گروهی از خبرنگاران
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۱۰ ثور ۱۳۹۷
مظنون به انجام حمله: داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


 ۱۷

 نام: نوروز علی رجبی
زن/مرد: مرد
وظیفه: تصویربردار، تلویزیون "یک"
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله مهاجم انتحاری بر گروهی از خبرنگاران
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۱۰ ثور ۱۳۹۷
مظنون به انجام حمله: داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


 ۱۸

نام:غازی رسولی
زن/مرد: مرد
وظیفه: گزارشگر، تلویزیون "یک"
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله مهاجم انتحاری بر گروهی از خبرنگاران
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۱۰ ثور ۱۳۹۷
مظنون به انجام حمله: داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


۱۹

 نام: یارمحمد توخی
زن/مرد: مرد
وظیفه: تصویربردار، تلویزیون  طلوع نیوز
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله مهاجم انتحاری بر گروهی از خبرنگاران
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۱۰ ثور ۱۳۹۷
مظنون به انجام حمله: داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


 ۲۰

نام: شاه مری فیضی
زن/مرد: مرد
وظیفه: عکاس، خبرگزاری فرانسه
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله مهاجم انتحاری بر گروهی از خبرنگاران
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۱۰ ثور ۱۳۹۷
مظنون به انجام حمله: داعش
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه