سالکشته شده‌هاسایر موارد (زخمی، خشونت فیزیکی، حمله، توهین، تهدید، بازداشت، ربوده شده)لینک صفحه
1399۱۱۱۰۳جزئیات بیشتر
13985111جزئیات بیشتر
13972171جزئیات بیشتر
139621140جزئیات بیشتر
1395788جزئیات بیشتر
139410181جزئیات بیشتر
1393697جزئیات بیشتر
1392۵75جزئیات بیشتر
1391۱-جزئیات بیشتر
1390۵-جزئیات بیشتر
1389۲-جزئیات بیشتر
1388۴-جزئیات بیشتر
1387۲-جزئیات بیشتر
1386۵-جزئیات بیشتر
1385۶-جزئیات بیشتر
1384۲-جزئیات بیشتر
1383--جزئیات بیشتر
1382--جزئیات بیشتر
1381--جزئیات بیشتر
1380۹-جزئیات بیشتر
1377۱-جزئیات بیشتر
1373۱-جزئیات بیشتر