فیلتر وب سایت" خبریال" در پاکستان را خلاف حق دسترسی آزاد به اطلاعات می دانیم و محکوم می کنیم