از روز جهانی دسترسی به اطلاعات در کابل گرامی داشت به عمل آمد

از روز جهانی دسترسی به اطلاعات در کابل گرامی داشت به عمل آمد

۱۷ میزان ۱۳۹۸
کابل: کمیسیون دسترسی به اطلاعات از روز جهانی دسترسی به اطلاعات با اشتراک اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات، توبی لنزر معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، سید آقا حسین فاضل سانچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، نمایندگان ادارات دولتی، نهاد های ملی و بین المللی در مرکز رسانه های حکومت تجلیل کرد.
در این مراسم که با همکاری مالی دفتر یونسکو تدویر گردید، عین الدین بهادری رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات ضمن تبریک این روز، از حمایت و پشتیبانی نهادهای مسوول حکومتی در راستای حمایت از قانون دسترسی به اطلاعات اظهار سپاس و امتنان نمود. آقای بهادری تصریح کرد که با بازنگری و تعدیل در قانون قبلی که با معیارهای جهانی همخوانی نداشت، قانون دسترسی به اطلاعات سال۱۳۹۶ که توسط رییس جمهور توشیح گردید توانست در رده بندی های جهانی مقام اول را از آن خود نماید.
در ادامه رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات به ارایه فشرده ای از فعالیت های این کمیسیون در راستای تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات پرداخته و ضمن بیان اولویت های کاری این اداره، بر تعهد اعضای این کمیسیون در تامین همه جانبه حق دسترسی به اطلاعات تاکید نمود.
سید آقا حسین فاضل سانچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ روی ایجاد کمیسیون دسترسی به اطلاعات و فعالیت های اولیه آن صحبت نموده، از کارکرد موثر آن در سطح مرکز و ولایت قدردانی نمود. به باور آقای سانچارکی هماهنگی و همکاری میان کمیسیون دسترسی به اطلاعات، رسانه ها و نهادهای دولتی از ضرورت های اساسی در تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات شمرده شده و باعث می گردد که فرهنگ دسترسی به اطلاعات در جامعه نهادینه شود.
آقای توبی لنزر معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان از حمایت سازمان ملل از تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات سخن گفته خاطر نشان ساخت که دسترسی به اطلاعات قوه محرک در شفافیت حکومت است و میتواند بستر و شرایط مناسبی در جهت مشارکت عموم مردم را فراهم کند. به باور آقای توبی دسترسی به اطلاعات عنصر اساسی در تطبیق اهداف توسعه پایدار است که در ایجاد اعتماد میان مردم وحکومت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.