در سال جاری ۲۵ رسانۀ جدید جواز فعالیت گرفته اند

در سال جاری ۲۵ رسانۀ جدید جواز فعالیت گرفته اند

۱۰ سنبله ۱۳۹۵

کابل: کمیسیون رسانه های همگانی می گوید که فعالیت رسانه یی در کشور، با تحرک و توسعۀ خوبی همراه است و در پنج ماه گذشته ۲۵ رسانۀ جديد جواز فعالیت گرفته اند.

خپلواک صافی رئیس کمیسیون رسانه های همگانی، امروز در یک نشست خبری در کابل در زمینه فعالیت های کاری این کمیسیون صحبت کرد.

وی با بیان اینکه فعالیت های رسانه یی در کشور با تحرک و توسعۀ خوبی همراه است، گفت که از آغاز سال جاری تا کنون، برای ۲۵ رسانه تازه از سوی این کمیسیون، جواز کار صادر شده است.

صافی افزود: "این رسانه ها شامل چهار شبکه تلویزیونی، هفت دستگاه رادیو اف ام، دو آژانس خبری، ١٢ رسانه چاپی می باشد."

رئیس کمیسیون رسانه های همگانی خاطر نشان کرد که شبکه های تلویزیونی مشعل و الفا در کابل، ژمن در خوست و رسا در ننگرهار، و رادیو سیمای صلح در سمنگان، غږ(صدا) در میدان وردک، مسلم در بلخ، شیخ متی در زابل، شبنم در کندز، تمیم در بادغیس و ژمن در خوست، جواز دریافت کرده اند تا در چوکات قانون رسانه های کشور فعالیت کنند.

افزون بر این به گفته صافی، یک روزنامه، چهار هفته نامه، یک مجله، دو ماهنامه، یک گاهنامه و ۱۰ نهاد مرتبط با رسانه ها از جمله شش دارالترجمه، یک شبکه کیبلی، دو نهاد فرهنگی و یک مرکز مطالعات استراتژیک نیز جواز به دست آورده اند.

خپلواک گفت: "این آمار نشان می دهد که خوشبختانه بازار رسانه هاى کشور در حالت تحرک و توسعه است و سرمایه گذاری در این بخش جریان دارد."

بر پایه معلومات وی، در ۱۵ سال اخیر بیش از ۱۱۰۰ رسانه از جمله ۷۰ تلویزیون، و حدود ۲۰۰ رادیو(اف ام) جواز فعالیت دریافت کرده اند و برآورد می شود که این رسانه ها در سال حدود ۴۰ میلیون دالر عاید داشته باشند، که بیشتر آن از طریق اعلان های تجارتی است.

رئیس کمیسیون رسانه های همگانی در ادامه این نشست خبری، درباره نظارت این نهاد از منابع درآمدی رسانه ها صحبت کرد و خاطرنشان نمود که قرار است به زودی مقرره یی که در قانون رسانه های همگانی نیز پیش بینی شده است، از سوی این کمیسیون آماده شود تا منابع درآمد رسانه ها را بررسی کند.

در ادامه، علی یاور اکبری عضو کمیسیون رسانه های همگانی، در مورد رادیو و تلویزیون ملی صحبت کرد.

به گفته وی، بررسی های این کمیسیون نشان می دهد که نشرات رادیو و تلویزیون ملی، همچنان غیر معیاری است و مداخله های زورمندان دولتی سبب شده است که این رسانه، نتواند به عنوان یک رسانه مردمی به صورت مستقل عمل کند.پژواک