موازین ملی اخلاقی خبرنگاری افغانستان تصویب شد

موازین ملی اخلاقی خبرنگاری افغانستان تصویب شد

۶ جوزا ۱۳۹۵

کابل: پس از سال ها تلاش، موازین ملی اخلاق خبرنگاری افغانستان در یک گردهمایی بزرگ ملی خبرنگاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصویب شد.

در این گردهمایی که دیروز چهارشنبه از سوی فدراسیون نهادهای ژونالیستان و رسانه های افغانستان از جمله مرکز خبرنگاران افغانستان در کابل برگزار شد، بیش از ۴۰۰ تن از خبرنگاران و مسؤلان رسانه های خبری از ۳۴ ولایت کشور شرکت کرده بودند.

در سالیان اخیر نهادهای مختلف در همکاری با وزارت اطلاعات و فرهنگ نشست های زیادی در زمینه موازین اخلاقی برگزار کرده اند و با در نظر داشت تجارب دیگر کشورها، پیش نویس موازین اخلاقی خبرنگاری افغانستان را آماده ساختند.

این تلاش ها در شش ماه گذشته با شدت بیشتری ادامه یافت و در نهایت با توافق نهادهای فعال عضو فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه های افغانستان، نشست بزرگ کابل برگزار شد و شرکت کنندگان در گروه های مختلف، پیشنویس مذکور را با جزئیات آن مورد بحث و بررسی قرار دادند و تصویب کردند.

این موازین شامل انجام کار حرفه یی خبرنگاری بر اساس قانون اساسی و  قانون رسانه های افغانستان که در آن اصل آزادی بیان محترم شمرده شده است، و حق دسترسی به اطلاعات، حفظ استقلال و بی طرفی، رعایت درستی و توازن، خودداری از وارد کردن ضرر و یا زیان به مردم، رعایت اصل دقت و برخورد حرفه یی در محیط کاری می باشد که با اتفاق نظر شرکت کنندگان این نشست مورد تائید قرار گرفت.

مرکز خبرنگاران افغانستان به این باور است که تصویب چنین موازینی گام بزرگی در راستای  معیاری سازی فعالیت های رسانه یی در کشور به حساب می آید و از همه خبرنگاران می خواهد تا آن را رعایت کنند.