چهار خبرنگار براي يك دوره آموزشي يك ماهه به ايتاليا اعزام شدند

چهار خبرنگار براي يك دوره آموزشي يك ماهه به ايتاليا اعزام شدند

هرات، ‌19 ثور 1392

چهار خبرنگار از رسانه هاي خصوصي هرات، با همكاري مركز خبرنگاران افغانستان براي يك دوره آموزشي يك ماهه به ايتاليا اعزام شدند.

اين دوره آموزشي از سوي دانشگاه كاتوليكاي ايتاليا و به هدف تقويت دانش حرفه اي خبرنگاران،‌ روي دست گرفته شده است.

وهاب صديقي،‌ از تلويزيون عصر،‌ شهناز فقيري از راديو مردم،‌ سوسن انصاري از راديو زحل و شاهين پويا،‌ خبرنگار آزاد،‌ اين بورسيه آموزشي را دريافت نموده و عازم ايتاليا شدند.

اين بورسيه آموزشي در ماه حمل سال جاري اعلام شد و اين چهار تن با در نظر داشت معيارهاي مورد نظر و بعد از طي يك امتحان عملي و شفاهي كه ده روز طول كشيد،‌ برگزيده شدند.

ليسانس خبرنگاري و يا تحصيل در اين رشته، تسلط به زبان انگليسي و تجربه كار خبرنگاري از جمله معيارهاي عمده براي اين رشته اعلام شده بود.

فرانسسكا رزولي، مدير اين برنامه آموزشي گفت كه دریافت کننده گان این بورسیه، به شهرهای میلان و ترنتو سفر خواهند کرد و طی آن متد نو خبرنگاری را خواهند آموخت.