اعطاي بورسيه دانشگاه كلمبيا به گزارشگري خشونت ها و مقابله با آسيب ديده گي رواني

خبرنگاران با تجربه اي كه در پي افزايش مهارت خود در زمينه گزارشگري خشونت ها و مقابله با آسيب ديده گي هاي رواني هستند، مي توانند براي دريافت بورسيه مركز خبرنگاري و تروما دارت درخواست دهند.

اين بورسيه يك هفته اي هر سال از سوي مركز دارت كه به دانشكده تحصيلات تكميلي خبرنگاري دانشگاه كلمبيا در امريكا،‌ وابسته است‌ به 10 تا 15 خبرنگار اهدا مي شود.

زمان برگزاري دوره آموزشي: 22 تا 26 اكتبر 2012

مهلت ثبت نام : 20 جولاي

براي كسب اطلاعات بيشتر به اين نشاني مراجعه كنيد