اعطای بورسیه خبرنگاری فرهنگی در کلمبیا

خبرنگاران علاقمند به پوشش رویداد های فرهنگی می تواننند برای دریافت یک فرصت مطالعاتی یک ماه که از سوی وزارت فرهنگ کلمبیا اعطا می شود، درخواست دهند.

دریافت کننده گان این بورسیه که به نام گابریل گارسیا مارکز مسمی شده است، از هفتم تا بیست و سوم جنوری سال 2013 به منظور آموزش گزارشگری فرهنگی به شهر کارتهنا کلمبیا سفر خواهند کرد.

این بورسیه به 20 خبرنگار از کشورهای مختلف جهان تعلق خواهد گرفت.

علاقمندان باید به زبان انگلیسی تسلط داشته و از تجربه سه سال کار در این زمینه برخوردار باشند.

آخرین مهلت ارایه درخواست : دوم اکتبر 2012

برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی مراجعه کنید