استخدام خبرنگار از سوي بي بي سي در مزار شريف

استخدام خبرنگار

استخدام كننده:  راديو بي بي سي

محل وظیفه : مزار شريف

آخرین مهلت:

تعداد پست ها : 1

تجربه كار خبرنگاري، داشتن صداي خوب، توانايي مؤثر ارتباطي به زبان هاي دري و پشتو با مخاطبان، مهارتهاي استفاده و تسلط به زبان های دری، پشتو و انگليسي

ویژه گی وظیفه : تمام روز

مدت قرارداد: يك سال

مهلت نهايي ارايه درخواست : 18 دلو 1390

براي كسب جزئيات بيشتر به اين نشاني مراجعه كنيد