آمر اطلاعات و ارتباط با رسانه ها، کمیسیون انتخابات

آمر اطلاعات و ارتباط  با رسانه ها

استخدام كننده: کمیسیون مستقل انتخابات

محل وظیفه : کابل

آخرین مهلت: ۹ جدی ۱۳۹۲

تعداد پست ها : ۳

شرایط استخدام : شهروند افغانستان، مرد/ زن

تحصیلات عالی

تجربه  مدیریت، تسلط به زبان های ملی و مهارت استفاده از کمپیوتر و  اینترنت

ویژه گی وظیفه : تمام روز- ۸ صبح تا ۵ بعد از ظهر

مدت قرارداد: یک سال

برای کسب اطلاع بیشتر در این زمینه و چگونگی ارایه درخواست به این نشانی مراجعه کنید.