کاپیسا ولایت-۱۳۹۶

موږ غواړو په افغانستان کې د سزا ورکونې د معافیت دود ته د پای ټکی کېښودل شي، له موږ سره د خېر په دې کار کې مرسته وکړئ.

له مجازاتو خونديتوب ته د پاى ټکى کېږدئ