له مونږ سره اړیکه

برېښناليک : afjc.media@gmail.com

دټېلېفون شمېرې: ۰۷۹۱۸۰۰۸۲۰-۰۷۰۸۱۹۸۶۳۴

دبرېښناليک له لارې له کارډلې سره داړيکې لپاره له لاندني فورم څخه کار واخلئ :