له مونږ سره اړیکه

برېښناليک : info@afjc.af

دټېلېفون شمېرې: ۰۷۹۱۸۰۰۸۲۰-۰۷۰۸۱۹۸۶۳۴

دبرېښناليک له لارې له کارډلې سره داړيکې لپاره له لاندني فورم څخه کار واخلئ :