مدیریت

ټول په ګډه کولی شو، هغه کسان چې د رسنيو او خبریالانو غږ ډب کوي، څېرې يې ټولنې ته وښايو.

له مجازاتو خونديتو...

له مجازاتو خونديتوب ته د پاى ټکى کېږدئ

په افغانستان کې خبريالان د خبريالۍ په کار کې له تاوتريخوالي، ګواښ، فشار او ډار سره مخ دي او يا هم وژل کېږي، خو په ډېرو مواردو کې د دغه ډول ...

له مجازاتو خونديتوب ته د پاى ټکى کېږدئ

ټول په ګډه کولی شو، هغه کسان چې د رسنيو او خبریالانو غږ ډب کوي، څېرې يې ټولنې ته وښايو.

په افغانستان کې خبريالان د خبريالۍ په کار کې له تاوتريخوالي، ګواښ، فشار او ډار سره مخ دي او يا هم وژل کېږي، خو په ډېرو موا...