پیام مدیر مسئول تلویزیون نور

با سلام،

ایجاد مرکز خبرنگاران افغانستان، شما و همه دوستان رسانه یی را آغاز مبارکی است.

بی دفاع بودن خبرنگاران، جامعه رسانه یی افغانستان را تا اکنون آسیب قابل ملاحظه یی بوده است و دشمنان مردم،  این بار از این زاویه دارند به دست آوردن اهداف شان را پی گیری می کنند. انچنانکه دوستان میدانند تنها سلاح و چماق خطر آزادی نیست، بل به اندازه وسعت معنای آزادی، آزادی دشمن دارد.

" حاکمیت بر رسانه" از عمده ترین های دشمنان آزادی است و استبداد مدرن فقط از همین دهلیز وارد این معرکه که غالبا در آن برنده بوده است، می شود. چه فرق می کند اگر ملتی به زور واداشته شود به خواسته های استکباری تن دهد و یا مهندسی ذهن شود و به خواست خود خواسته های استکباری را به منصه اجرا گذارد. تازه دومی کم هزینه و بی درد سر هم است.

چالش کلان پیشروی جامعه خبرنگاری افغانستان این است که مسوولیت سنگین و تازه کاری و بی تجربگی از کار مدرن خبرنگاری، همزمان و باهم جلو ما صف کشیده اند.

تا دیروز اگر جمعی بزرگی از مردم میتوانستند با حضور شان در سنگر های گرم، از داشته های شان دفاع کنند، امروز همه ی این مسوولیت ها  به دوش عده ی محدود خبرنگار افتاده است که چالش های متعدد جلوشان  را نیز سد کرده است.

به هر صورت در اینجا و برای موفقیت مردم مان حالا و همیشه باید شمع بیفروزیم و ایجاد مرکز خبرنگاران افغانستان را ما به این حساب میگیریم و از خداوند برای شما وتمام  جامعه خبرنگاری موفقیت آرزو داریم.

نوررحمان اخلاقی

مدیر مسوول تلویزیون نور

کابل، ا قوس 1389