پیام مسئول دیدبان رسانه ها( دفتر نی )

پیام مسئول دیدبان رسانه ها( دفتر نی )

دوستان و همکاران عزیز!

مسرور هستم از اینکه شماری از خبرنگاران و همکاران مان توفیق آنرا حاصل نمودند که مرکز خبرنگاران افغانستان را تأسیس و به فعالیت آغاز نمایند. این مرکز خواهد توانست تا در راستای تحقق آزادی بیان و رسانه ها و دفاع مشروع از خبرنگاران کشور مصدر خدمات ارزنده گردند.

رسانه ها و خبرنگاران امروزه در وضعیت ناگوار بسر می برند، چالش های امنیتی ، عدم حمایت ارگان های دولتی و مشکلات مالی از زمره مشکلات است که عرصه اطلاع رسانی را آسیب می رساند.

سیاست مدارا در برابر دشمنان آزادی بیان و رسانه ها از جانب حکومت افغانستان نگرانی های شدید را برای کار رسانه یی در افغانستان سبب شده است. در چنین اوضاع و احوالی ، ایجاد و ازدیاد مراکز دفاع از حقوق خبرنگاران و رسانه ها در سرتاسر کشور که به آهستگی مبدل به فدراسیون بزرگ خبرنگاران و رسانه ها گردد، اقدام به جا ، مناسب و ارزشمند پنداشته می شود. دفتر دیده بان رسانه ها در سازمان نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان ، ضمن ابراز تبریکات و شادباش برای دست اندرکاران این مرکز، امید وار است تا با همکاری و همیاری همدیگر گام های بلند در زمینه ظرفیت سازی ، دفاع از حقوق صنفی خبرنگاران و نهادینه سازی آزادی بیان و آزادی رسانه ها برداشته شود.

آرزومندیم در سایر ولایات نیز خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه یی با ایجاد مراکز و نهاد های مشابه ، سعی نمایند تا به صورت دست جمعی از حقوق مشروع خویش در پرتو قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی به دفاع برخاسته ، نگذارند ودیعه بزرگ آزادی بیان در معرض معاملات سیاسی قرار گرفته و نابود گردد. افغانستان توانسته است طی نه سال به دست آورد های بزرگ درین عرصه نایل آید و اکنون برماست تا با قاطعیت از آن پاسداری نمائیم.

بار دیگر آرزومند توفیقات و موفقیت بیشتری مرکز خبرنگاران افغانستان بوده و ایجاد آنرا فال نیک برای همه خبرنگاران ، آزاد اندیشان و عدالت طلبان می گیریم.

با احترام

صدیق الله توحیدی

مسئول دیده بان رسانه ها