پیام معاون سخنگوی رئیس جمهور

به نام خداوند بخشده مهربان

هر اقدامی که در راستای حمایت از ژورنالیستان عزیز و رسانه های کشور برداشته می شود برایم قابل قدر است. ژورنالیستان کشور عزیز ما از سالیان متمادی در شرایط بس دشوار به این مسلک مقدس خویش وفادار بوده  و رسانه های کشور را رنگین ساخته اند.

امیدوارم نه تنها در حمایت از ژورنالیستان ورسانه های کشور تلاش کنید بلکه در راه رشد قابلیت ها و مهارت های هم مسلکان تا نیز سعی نمائید تا باشد با همکاری شما عزیزان رسانه های کشور ما معیاری و بهتر شود.

به امید آن روز

با احترام

حامد علمی

معاون سخنگوی ریاست  جمهوری اسلامی افغانستان

ارگ، کابل 18 میزان 1389