مزار شریف کې د بي بي سي له لورې د خبریال ګومارل/استخدام

د خبریال ګومارل

ګمارونکی: بي بي سي راډیو

د دندې ځای: مزار شریف

وروستۍ نېټه:

د پوسټونو شمېره: 1

د کاري تجربې لرونکی، د ښه غږ درلودونکی، خپلو مخاطبانو سره په دري او پښتو ژبو د خبرو اترو د اغېزمنې وړتیا لرونکی، او په دري، پښتو او انګلسي ژبو پوره تسلط ولري.

د دندې ځانګړتیا: ټوله ورځ

د تړون موده: یو کال

د غوښتنلیک وړاندې کولو وروستۍ نېټه: ۱۳۹۰ د دلوې ۱۸ مه

د لا زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره دې ادرس ته مراجعه وکړئ.